Skip to content

网页图片飞舞

发现一段超强的代码
一、打开IE内核的浏览器
二、输入任意网站的网址(只要有图片就行)
三、在地址栏输入以下代码

程序代码 程序代码
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

四、哈哈,群图飞舞!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注